ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ (ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲) ߺ

0
151

Resultats guinevoteߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫. ߖ.ߡ.ߟ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫) ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߕߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ %߅߇.߈߅ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ) ߞߊ߬ %߃߁.߄߄ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߖ.ߡ.ߟ): ߂ ߂߈߅ ߈߂߇߸ %߅߇.߈߅

ߡߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߖߊߟߏ߫ (ߖ.ߓ.ߝ.ߘ): ߁ ߂߄߂ ߃߆߂߸ %߃߁.߄߄

ߛߌߘߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ (ߞ.ߝ.ߘ): ߂߃߇ ߅߄߉߸ %߆.߀߁

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߟߊ߲߱ߛߊ߬ߣߊ߫ ߡߟߌߡߎߣߏ߫: ߅߄ ߇߁߈߸ %߁.߃߈

ߔߊߔߊ߬ ߞߏߟߌ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ (ߕ.ߘ.ߘ.ߛ): ߅߁ ߇߅߀߸ %߁.߃߁

ߟߊ߲߱ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ (ߞ.ߞ): ߄߅ ߉߆߂߸ %߁.߁߆

ߜ߭ߐߙߜ߭ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߝߙߊߜ߭ߋ߫ ߕߎ߲ߞߙߊ߫ (ߖ.ߓ.ߥ.ߘ): %߁߉ ߈߄߀

ߡߊ߬ߙߌ߫ ߡߊߘߋߟߍ߲ߣ ߝ߭ߊߟߋߙߌ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ߬ (ߖ.ߓ.ߞ): ߁߃ ߂߁߄߸ %߀.߃߃

ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍߣߍ߲߫: ߆ ߀߃߄ ߄߅߈

ߛߎߥߊ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬: ߄ ߁߃߁ ߀߃߆

ߕߙߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߦߋ߫ %߆߈.߃߆

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߁߇߉ ߈߀߄

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߢߣߊߡߊ: ߃ ߉߅߁ ߂߂߂

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here