ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲: ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ %߆߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

0
145

 1610837_1633034860284641_1843336906372805269_nߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ߫ ߃߲

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߏ

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߣߐߜߍߣߌ߲ߠߊ ߆߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߬

ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߢߣߊ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߝߣߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬:ߺ

ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ %߆߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ߫ %߆߃.߆ ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߫ ߁߈ߙߋ߲ ߠߊ߫߸ %߄߆.߃ ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߓߏߞߋ߬

ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߝߙߊߒߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߍ߫ %߈.߇ ߞߣߐ߫

ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߕߌ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ %߉߆.߆ ߞߣߐ߫

ߝߙߋߞߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߘߛߐߛߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߛߎ߲߫ ߘߎߓߊ߫ ߡߣߊߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߕߌ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߊ߬ ߣߌ߫

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌߘߊߒߘߐ ߟߊ߫

ߞߏ߫ ߝߐߣߍ߲ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝ.ߢ.ߥ.ߘ (ߝߊ߬ߛߏ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ) ߣߴߊ߬ ߞߐߟߊߘߍ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫߸ ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߫

ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬.ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߢߍߟߊ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߂߀߁߅߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ ߘߌߣߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߓߟߏ߫

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here