ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ: ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫

0
418
Ekipu GuineeVote ka fiyaaku "room" ñannde woote ɗen.
ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬

ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߦߐ߬ߓߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬ (ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭) ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖ.ߡ.ߟ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫

ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߰ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ %߅߇.߈߅ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߝ.ߢ.ߥ.ߘ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߘߌ߫

ߡߐ߰ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲ ߄߆߅ ߘߐ߫߸ ߂߁߅ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߊ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߄߆߅ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߟߎߖ߭ߏߣ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߟߎߡ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ ߞߣߐ߫. ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߘߐߜߍߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߂߁߅ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫. ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߛߑߕߊߜ߭ ߟߊߓߊ߯ߙߊߢߊ ߟߊ߫ ߕߎߥߌߕߍߙ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߓߊ߬ߙߏ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߎߛߊߤߘߌ ߛߌߟߊߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߕߌߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߍߞ ߝߊߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߂߀߁߂ ߟߊߥߟߌ߬ߓߊ߮. ߏ߬ ߘߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲߫ ߺ ߍ ߺ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߞߣߐߜߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬

ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߰

ߛߊ߲߭ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫. ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߛߙߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߲ ߞߊ߲ߠߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߫ ߘߌߦߊ߫ ߞߏ߫: ߘߐ߬ߜߍ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߰

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߕߊ ߘߍߞߙߎ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߟߊߝߟߐ߫ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊߓߟߏߖ߭ߌ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߎߥߌߕߊ ߞߊ߲߬

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁߸ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫. ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߌߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߙߌߝ߭ߌߦߊ߫ ߝߊ߲ߘߊߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯

ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ ߦߙߐ߫ ߡߍ߲ ߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߊ߬ߦߟߍ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߟߊߞߊߟߌ߲ ߘߌ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߬ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߏߕߌ߮ ߟߏ߲߬ߛߋߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߢߊ ߟߊ߫

ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊߛߎߡߊ߲ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲ߠߊߦߊ߫ ߕߏߋߕߏߋ߫. ߓߟߐߟߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ߫ ߟߊ߫

ߛߓߍ߫ ߘߟߊߞߊ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߐ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߊߕߌ߫ ߘߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߕߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߲߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߞߎߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߐ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߜߍ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ ߏ ߢߐ߲߱ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫߸ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߏ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫

ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߛߋ߬ߦߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߯ ߟߌ߬ߤߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߞߋߛߓߍ߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊߖߐߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎߥߌߕߊ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߓߟߐߟߐߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߕߘߍ߬ ߁߃߂ ߈߈߄ ߠߋ߬ ߘߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߥߦߏ߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ ߀.߀߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߟߐߟߐߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߍߢߊ߫ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߋߎ߫. ߊ߬ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߟߌ ߟߋ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ߓߊ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߏ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߯

ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߦߙߐ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here