ߖߌ߬ߣߍ߬: ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߕߊ߬ ߈ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫

0
156

Les huis candidats à la présidentielle guinéenneߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߸ ߏ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߍߜߐ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫

߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߭ ߛߋ߲߭߸ ߗߍ߬ ߇ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߁. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߢߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߀߀ ߛߙߊ߫

ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫  (ߖ.ߡ.ߟ)ߺAlpha Conde      

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߏ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߰ߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߏ ߕߌ߮ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߟߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߇ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߒ߬ߞߊ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲ ߠߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫ ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߢߊߛߌ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߖߊߟߏ߫ (ߖ.ߓ.ߝ.ߘ)ߺCellou Delein Djallo

ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߖߊ߬ߟߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߕߌ߮ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߢߍ߫. ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐ߫

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭. ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߛߊ߲߬ ߆߃ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߣߊ߬ߕߐ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫

ߛߌߘߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ (ߞ.ߝ.ߘ)ߺSidiya Toure

ߛߌߘߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߖߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߁߉߉߆ ߣߌ߫ ߁߉߉߉ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ ߁߃ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߴߏ߬ ߕߊ ߕߍ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߛߌߘߌ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߟߊߝߛߊ߫ ߡߊ߬

ߟߊ߲߱ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ (ߝ.ߥ.ߖ.ߞ)ߺLansana Kouyate

ߟߊ߲߱ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߙߎߞߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߌ߱ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߎߋ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫

ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬. ߂߀߁߀ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ ߇ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲߫ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߅ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬.

ߔߊߔߊ߬ ߞߏߟߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ (ߕ.ߘ.ߘ.ߛ)ߺPapa Koly Kourouma

ߔߊߔߊ߬ ߞߏߟߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߍߓߍ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߙߍ ߟߎ߬. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߐ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߅߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ ߅ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲߫ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߓߘߴߌ ߡߊߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߯ߣߌ߲߫ ߘߏ߯ߣߌ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬. ߊ߬ ߕߎ߲߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊߝߌߘߊ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫. ߌߞߐߡߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߖ߭ߐߙߖ߭ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ (ߖ.ߓ.ߥ.ߘ)ߺGeorge Gandi Tounkara

ߖ߭ߐߙߖ߭ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߊߞߊߙߊ߲ߠߌ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߍ߭ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߫ ߂߀߁߅ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߝߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߭ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߜߍߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߋ߲ߕߌ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߋ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߞߊ߲߬߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߊ߲ ߏ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߫ ߖ߭ߐߙߖ߭ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߠߋ߫ ߟߊ߫

ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߝߊ߭ߦߊ߬ ߡߟߌ߬ߡߣߏ߬ (ߞ.ߞ)ߺFaya Milimono

ߛߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߊ߭ߦߊ߬ ߟߊ߲߱ߛߊ߬ߣߊ߫ ߡߟߌ߬ߡߣߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߙߍ߫ ߞߎߘߊ (ߖ.ߛ.ߞ) ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߗߋߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߊߓߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߭ߦߊ߬ ߡߟߌ߬ߡߣߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬

ߊ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲߫ ߞߋ߲߬߬ߥߟߎ߫ ߈߀߀ ߓߐ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߝߊ߭ߦߊ߬ ߡߟߌ߬ߡߣߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߗߌߙߏ߲ߠߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌ߫ ߘߊ߲ߜߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬

ߡߊ߬ߙߌ߫ ߡߊߘߋߟߍ߲ߣ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ߫ (ߖ.ߓ.ߞ)ߺMarie Madeleine Djoubate

ߡߛߏ߬ ߁ ߡߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߡߊߘߋߟߍ߲ߣ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐ߰ߝߍ߬ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߞߎ߫ ߕߎߙߋ߫ ߕߟߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߰߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߮ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߢߜߊ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫߸ ߟߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊߞߍ߭. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߡߊߘߋߟߍ߲ߣ ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߛߊߙߊ߲߫ ߘߙߊ߬ߓߊ߬ ߞߐ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here