ߝ.ߢ.ߥ.ߘ ߘߌߣߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߐߕߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫

0
159
AFP PHOTO / SEYLLOU
AFP PHOTO / SEYLLOU

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߢ.ߥ.ߘ) ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫߸ ߞߙߎߞߎ ߓߍ߯ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߔߊߔߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߕߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߘߎ߰ߕߟߊ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߞߏߢߊ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߌ߫ ߌ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏ߫:

ߛߓߍߡߊߞߐߣߐ߲ ߏ߰ ߞߍ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫

ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߔߊߔߘߊ߫ ߞߘߐ߸ ߏ߰ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫

ߏ߬ ߘߐ߫ ߝ.ߢ.ߥ.ߘ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߘߐߕߟߊߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߐ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߢߣߊߡߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here