ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߊ߲߬

0
232

GuineVoteߟߊ߬ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߌ: ߞߍߦߙߐ ߓߐߞߏ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߓߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߘߊߞߎ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߊߓߟߏߖߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߌ߫.
ߊߓߟߏߖߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߧߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߐߞߏ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߍߢߊ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߖߌ߱ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߝߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߍ߲ߛߍ߲߫. ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߍ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐߜߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊߘߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߃߃ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߝߐ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߛߌ߬ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬߸ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߐ߲߮ߡߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜߍߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߏ ߞߎ߲߭ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ ߢߣߊߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫

ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߐߝߟߍ ߟߎ߬ ߛߙߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߬߂߀߁߂ ߛߓߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߞߛ ߕߏ߲ߘߋ߲߫ ߐߙߜ߭ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫

ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߂߄ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߙߍߝߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߕߏ߲߬ߜߏ ߝߣߊ߫

ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߣߌ߫ ߕߎߥߌߕߊ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎ߬ߟ ߓߟߎߛ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here