ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߎ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߌߘߐ߫

0
291
Les missions de la CENI sur le terrain pour l'affichage des listes électorales provisoires
ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߎ߲ ߌߘߐ߫

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߙߍߘߍ

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߓߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߌ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߞߎ߲ߘߊ ߃߈ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߙߍߘߍ ߢߍߓߌߟߊ ߠߎ߬ ߘߎ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߞߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߫ ߡߊ߬

ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߢߍߓߌߟߊ ߠߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߘߌ߫ ߛߓߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏߛߓߍ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫

ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߢߌ߲߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here