ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߟߌߝߎ߬ ߞߋ߬ߓߋ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߘߌ߫

0
265
Amadou Salif Kébé
ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߟߌߝߎ߬ ߞߋ߬ߓߋ

ߕߐ߲ߕߌ߯ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߝߌߟߎ߬ ߞߋ߬ߓߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫

ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߂߀߁߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬: ߺ

  ߺ ߞߊ߬ ߕߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍ߫

  ߺ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߐߘߐ߲ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫

ߺ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߥߣߊ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

ߺ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫

ߺ ߞߊ߬ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߞߘߐߛߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߋߢߊ ߟߊߢߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߣߊ߫

ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߘߊߞߣߐ߫ ߁߁ ߠߋ߬ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߟߊ߫߸ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߍߢߐ߲߯ߦߊ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߤߎ߲߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߋߞߏ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߢߍ

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here