߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ: ߌ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߟߐ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬

0
313
GuinéeVote
Logo GuinéeVote

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߓߟߏߖߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߛߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫. ߝߘߏ߬ߓߊ ߏ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: www.guineevote.com

ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߞߎ߲߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߊߓߟߏߖߌ ߞߊ߬ ߕߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߐߞߛ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߞߊ߲ߡߊ߬

ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߣߎ߬߂߀߁߂ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߂߄ ߣߌ߫ ߍߙߍߝߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊߓߟߏߖߌ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫

ߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ߞߏ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬. ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߛߏ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߛߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߦߋߜߏߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫

ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߜߍߘߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊ߫ ߜߟߋߞߎ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ߫

ߦߴߏ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯߸ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߍߦߊ ߞߣߐ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߣߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߟߊ߬ߛߓߊ߬ߕߌ߰ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌߞߊ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊߞߎ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߋߕߐ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲ ߠߋ߫ ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫

ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߰ߕߐ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬

ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ #ߖߌ߬ߣߍ߬ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߹ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫

ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߬ߦߌ߬ ߣߌ߲߫ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫

ߊ߬ߟߋ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߎߟߊ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here