߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲: ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߊߥߏ ߝߊ߫ ߝߋߎ߫

0
333
CENI
ߝ.ߛ.ߥ.ߘ

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߟߌߝ ߞߋ߬ߓߋ߸ ߏ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߠߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߢߍߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬

ߛߟߊߕߌ߯ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߟߌߝ ߞߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌߦߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ ߖߍ߬ߘߍߖߘߍ߬ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ ߈߀ ߥߟߊ߫ ߈߅ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫. ߛߟߊߕߌ߯ ߞߋ߬ߓߋ ߞߵߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲߭ ߝߐ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߘ.ߥ) ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬.

ߛߊ߯ߘߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߞߊ߬ߓߍ߲߬ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߛߌ߲߰ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߢߐ߲߮ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߟߐ߫. ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬. ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߥߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߟߊ߫ ߛߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߦߟߍ߬. ߛߐߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߍߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߦߌ߬ߟߌ.

ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫. ߟߐ߲ߕߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ (ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ) ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߢߍߛߐ߲ ߠߎ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߴߌ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߕߟߌ߫ ߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ ߟߊߢߊ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߘߐߖߊ߬.

ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߌ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߛߎߥߊߘߟߌ߫ ߥߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߕߌߟߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߡߐ߱ ߏ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߛߊߞߍߟߌ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߛߍߣߍ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߔߊߔߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬.

ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߝ.ߛ.ߥ.ߘ) ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߌ߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߞߣߊ߫ ߜߍߛߓߍ߫ ߘߌ߫ ߝ.ߛ.ߘ.ߥ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߝߋ߲߫ ߺ ߋ ߺ ߝߋ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߛߌ߫ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߐߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌߞߐ߫ ߞߏ߫: ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߝ.ߛ.ߥ.ߘ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߢߌ߲߫ ߛߋ߲߭ ߞߏߛߓߍ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߊߥߏ ߝߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߌ߲߫ ߛߋ߲߭ ߦߏ߫ ߞߘߐߡߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ (ߝ.ߛ.ߘ.ߥ) ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here